စီးပွားမိတ်ဖက်များနှင့် ထောက်ခံသူများ


ပြည်ပနိုင်ငံများ

ရန်ပုံငွေရှာသူများ

အမျိုးသားရေးများ

ဒေသဆိုင်ရာ

အသင်းအဖွဲ့များ

အခြားပုံစံတူအဖွဲ့အစည်းများ


အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (IBCWE)


အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (IBCWE)သည် အမျိုးသမီးများ၏စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ တာဝန်မှာ အမျိုးသမီးများ၏စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကူအညီပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။


ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအမျိုးသမီးများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (PBCWE)


ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအမျိုးသမီးများစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (PBCWE) ကို (၂၀၁၇) မတ်လတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဌာန (DFAT)၏ အမျိုးသမီးများအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (IW) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်တွင် IW သည်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးစီးပွားရေးကွန်ယက် (PhilWEN) နှင့်ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှု (GE) ကိုရရှိရန်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး (WEE) ကိုတည်ထောင်ရန်စီးပွားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။


ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အမျိုးသမီးများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့(VBCWE)


ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအမျိုးသမီးများစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့(VBCWE) ကို (၂၀၁၈) ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အလုပ်ခွင်၌ ကျား ၊မ တန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဌာန (DFAT)၏ အမျိုးသမီးများအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (IW) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

VBCWE သည် ၀ န်ထမ်းအမြောက်အများကို အလုပ်ခန့်ထားသည့် သြဇာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။၎င်းတို့အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်အခြားကြီးမားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသြဇာသက်ရောက်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏အလုပ်ရှင်များပိုမိုဖြစ်လာစေရန် သင့်လျော်သလိုအဆင့်များကိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။