ဝန်ဆောင်မှုများ


BCGE သည်လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှု အလေ့အထများကိုစတင်ရန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအားပေးသည်။