အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လျှောက်လွှာ

အဖွဲ့အစည်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်၏အချက်အလက်များ

အခြားအသင်းအဖွဲ့များနှင့်လက်ရှိဆက်စပ်မှု

အစပြုအကောင်အထည်ဖော်သူခေါင်းဆောင်ထောက်ပံ့သူတွဲဖက်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ဖော်ပြချက်များ

ပြဌာန်းချက်များ

၁။ ကုမ္ပဏီအကြောင်း (ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်)

၂။ (က) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပုံစံ (၂၆) (ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပုံစံ (၂၆) ကိုကိုယ်စားပြုသည့် DICA ကုမ္ပဏီ၏စာရွက်စာတမ်းများသည်လည်းအဆင်ပြေပါသည်) (သို့မဟုတ်)

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရရုံးများဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် MOU ။(သို့မဟုတ်)

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန / ရုံးမှဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တို့လိုအပ်ပါသည်။

သင့်ကုမ္ပဏီတွင်အောက်ပါမူဝါဒရှိပါသလား။

(၁)ကျား၊မ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောမူဝါဒ

ရှိပါသည်မရှိပါ

(၂) လုပ်ငန်းခွင် အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းမူဝါဒ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းအပါအ ၀ င်အလုပ်ခွင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း) ရှိပါသလား။

ရှိပါသည်မရှိပါ

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်သောဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါသည်။

ဟုတ်ပါသည်မဟုတ်ပါ

ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်းသည်ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ADB၊ အခြားရန်ပုံငွေအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏နာမည်ပျက်စာရင်းထဲတွင်မပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပါသည်။

ဟုတ်ပါသည်မဟုတ်ပါ

ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း၏ လိုဂိုရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း၏တံဆိပ်၏ အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်ရှိပါသည်။

ရှိပါသည်မရှိပါ

မူပိုင်ခွင့်နှင့်အချက်အလက်သိမ်းဆည်းခြင်း

BCGE ၏အသင်းဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် အချက်အလက်များ (သို့မဟုတ်) စာရွက်စာတမ်းများ (သို့မဟုတ်) စီမံကိန်းများသည် အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်သော အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံး၏မူပိုင်ခွင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ် ဦး စလုံးအဖွဲ့အစည်းများ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် NDA (non-disclosure agreement) ချုပ်ဆိုရပါလိမ့်မည်။

အသင်းဝင်အတည်ပြုခြင်း

ငွေပေးချေမှုနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအပြီးတွင်အသင်း ဝင်မှုကိုအတည်ပြုခြင်းအား BCGE မှအတည်ပြုသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်အတည်ပြုပါသည်။

ကုမ္ပဏီ / အဖွဲ့အစည်း