လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပွဲများ


BCGE သည် လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုအလေ့အထများကိုစတင်ရန် စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအားပေးပါသည်။