အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း။


စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း The Business Coalition for Gender Equality (BCGE) သည်စီးပွားရေးကဏ္ဍ၏ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများဖြင့်စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် ကျား၊မတန်းတူညီမှုရရှိရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှိထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၇) ခု (City Mart Holding Limited (CMHL), KBZ Bank, KBZ MS, AYA Bank, FMI, Parami Energy Group of Companies, and Shwe Taung Group) မှ ဦး ဆောင်တည်ထောင်ထားသည်။ထို ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၇ ခုလုံးက လုပ်ငန်းခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများမှတစ်ဆင့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးထွားမှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။

BCGE သည်လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုအလေ့အကျင့်ကိုစတင်ရန် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို တိုက်တွန်းကာ ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးတွင်အဓိက အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။

BCGE who we are photo

၀န်ဆောင်မှုများမျှော်မှန်းချက်များ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများတွင်အလုပ်ခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုရရှိစေရန်ပညာပို့ချခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်းနှင့်ကျား၊မ တန်းတူညီရေး အတွက်လုပ်ငန်းခွင်တွင်လိုအပ်မည့် နည်းပညာအထောက်အပံ့များပေးခြင်းတို့ဟာ BCGE ၏ မျှော်မှန်းချက်များဖြစ်ကြပါသည်။


ရည်မှန်းချက်
ကျား၊ မတန်းတူညီသောလုပ်ငန်းခွင်များ ဖန်တီးရန်နှင့် မည်သည့်နောက်ခံရှိသော ကျား၊မ မဆိုအခွင့်အရေးတန်းတူရရှိစေရန်။


ဗျူဟာမဏ္ဍိုင်များ

(၁) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးရေးနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေး။

(၂) ကျား၊မရေးရာအသိအမှတ်ပြု ရရှိရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ စိစစ်အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများဖြင့်ဆန်းစစ်ပေးခြင်း။

(၃) အသိပညာပေးခြင်း။

(၄) အမျိုးသမီးများအား စွမ်းအားမြှင့်တင်ရေး။


ပန်းတိုင်များ

(၁) ကျား၊မအခြေပြု အကျိုးခံစားခွင့်ကွာဟချက်များ ပပျောက်စေရန်။

(၂) အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး ခေါင်းဆောင်နေရာများရောက်ရှိစေရန် ပံ့ပိုးခြင်း။

(၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကျား၊ မ တန်းတူညီမျှစွာပါဝင်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်။

(၄) ဦးဆောင်သူများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများ၊ ကျား၊မတန်းတူညီမျှရေးကိုရှေးရှုဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန်။

(၅) မိသားစုဝင်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ ဖြစ်လာစေရန် အလို့ငှာ လိုအပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခြင်း။